Obec Vejprnice
ObecVejprnice

Zápis dětí do MŠ pro rok 2020/2021

Vážení rodiče, aktuální informace o zápisu dětí do MŠ Vejprnice pro rok 2020/2021 naleznete rovněž na stránkách ZŠ a MŠ Vejprnice.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VEJPRNICE na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva, vydává ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021, které naleznete v příloze:

Příloha k zápisu do MŠ

Tímto se ruší původní termín zápisu 11. 5. 2020 a také Den otevřených dveří v MŠ. Zápis do mateřské školy bude probíhat elektronicky v termínu 2. 5. – 16. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Kritéria stanovená pro přijímání dětí do MŠ ve školním roce 2020- 2021 

 1. Děti, pro které je v daném školním roce předškolní vzdělávání povinné, dle zákona č. 561/ 2004 Sb., § 34, odst. 1, ve znění zákona č. 178/ 2016 Sb. s trvalým pobytem v obci (Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.)
 2. Děti podle věku s upřednostněním starších dětí na celodenní docházku a trvalým pobytem v obci
 3. Děti podle věku s upřednostněním starších dětí na celodenní docházku, které nemají trvalý pobyt v obci, ani nepatří do spádové oblasti. 

Kritéria jsou seřazena podle priorit od 1. do 3. stupně. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1- 3. Pokud bude více žádostí na totožném stupni kritéria o přijetí, bude upřednostněno dítě věkově starší. 

Jaké kroky je potřeba podniknout:

 • tisk a vyplnění ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (nezapomeňte podepsat, uvést datum spadající do intervalu zápisu 2. – 16. 5. 2020 a také telefonní číslo a mailovou adresu)
 • tisk a vyplnění EVIDENČNÍHO LISTU
 • tisk a vyplnění ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ
 • pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte (stačí prostá kopie)
 • pořízení kopie rodného listu dítěte (stačí prostá kopie)


Všechny potřebné dokumenty poté doručte v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2020 do naší MŠ jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy – uh8mzp5
 • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: skola@zsvejprnice.cz
 • doporučeně poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Vejprnice, Jakuba Husníka 527, 330 27 Vejprnice
 • vhozením přihlášky do poštovní schránky školy, která bude umístěna vedle hlavního vchodu do základní školy

Vaše žádost bude zaevidována a mailem, popřípadě SMS zprávou dostanete registrační číslo, pod kterým budeme dítě evidovat. Pod tímto registračním číslem bude Vaše dítě zveřejněno v seznamu přijatých uchazečů.  

Rodiče nemusí přikládat potvrzení od lékaře o řádném očkování, ale doloží čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu.


Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: prohlásí, že je dítě řádně očkované (formulář ke stažení níže), doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


Další informace

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Ředitelka školy bude při přijímání dětí postupovat dle kritérií pro přijímání a dále v souladu se správním řádem. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do 30-ti dnů – v budově ZŠ a MŠ Vejprnice na veřejně přístupném místě, na vývěsce a také na našich webových stránkách. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) i písemně.

Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu. Pokud však o jeho vydání požádáte, bude Vám vyhověno.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Schůzka pro rodiče proběhne ihned, jak to situace umožní.
V případě nejasností a dotazů pište na email: skola@zsvejprnice.cz

Ve Vejprnicích 7. 4. 2020

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Zápis MŠ 2020/2021

Přílohy

Opatření_MŠMT_zápis do_MŠ_2020_2021.pdf

Opatření_MŠMT_zápis do_MŠ_2020_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 211,34 kB

Zápis MŠ 2020_2021.pdf

Zápis MŠ 2020_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 75,76 kB
Datum vložení: 8. 4. 2020 7:33
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2020 7:58
Autor: Správce Webu